هزینه هر مترمربع دیوار با بلوک هبلکس

اگر قیمت هر مترمکعب بلوک هبلکس ۶۴۰ هزار تومان باشد و قیمت ۲۵ کیلو چسب هبلکس مورد نیاز یک مترمکعب بلوک، ۸۷۵۰۰ تومان باشد. هزینه یک مترمکعب بلوک با چسب ۷۲۷۵۰۰ تومان می شود.

حال با توجه به اینکه با هر مترمکعب بلوک هبلکس عرض ۸، ۱۲٫۵ متر دیوار ۸ سانتی اجرا می شود، ۷۲۷۵۰۰ تقسیم بر ۱۲٫۵، هزینه یک مترمربع دیوار ۸ سانتی ۵۸۲۰۰ تومان می شود.

با توجه به اینکه با هر مترمکعب بلوک هبلکس عرض ۱۰، ۱۰ مترمربع دیوار ۱۰ سانتی اجرا می شود، ۷۲۷۵۰۰ تقسیم بر ۱۰، هزینه یک مترمربع دیوار ۱۰ سانتی ۷۲۷۵۰ تومان می شود.

با توجه به اینکه با هر مترمکعب بلوک هبلکس عرض ۱۲، ۸٫۳ مترمربع دیوار ۱۲ سانتی اجرا می شود، ۷۲۷۵۰۰ تقسیم بر ۸٫۳، هزینه یک مترمربع دیوار ۱۲ سانتی ۸۷۶۵۰ تومان می شود.

با توجه به اینکه با هر مترمکعب بلوک هبلکس عرض ۱۵، ۶٫۷ مترمربع دیوار ۱۵ سانتی اجرا می شود، ۷۲۷۵۰۰ تقسیم بر ۶٫۷، هزینه یک مترمربع دیوار ۱۵ سانتی ۱۰۹۱۲۵ تومان می شود.

با توجه به اینکه با هر مترمکعب بلوک هبلکس عرض ۲۰، ۵ مترمربع دیوار ۲۰ سانتی اجرا می شود، ۷۲۷۵۰۰ تقسیم بر ۵، هزینه یک مترمربع دیوار ۲۰ سانتی ۱۴۵۵۰۰ تومان می شود.

با توجه به اینکه با هر مترمکعب بلوک هبلکس عرض ۲۵، ۳٫۳ مترمربع دیوار ۲۵ سانتی اجرا می شود، ۷۲۷۵۰۰ تقسیم بر ۳٫۳، هزینه یک مترمربع دیوار ۲۵ سانتی ۲۱۸۲۵۰ تومان می شود.

دستمزد اجرای دیوار هبلکس با توجه به موقعیت دیوارها در نقشه و همچنین شهرهای مختلف ایران برای هر مترمربع اجرا بین ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان می باشد که به قیمت های فوق اضافه می گردد.

Leave A Comment