مسئول فروش خوزستان

میثم کریمی ۰۹۱۶۶۲۲۷۱۱۵

مسئول فروش شهرستان

محمد صالحی ۰۹۱۹۲۷۱۵۶۳۴

مسئول فروش تهران و کرج

بابک صالحی ۰۹۱۲۷۶۷۸۶۰۹

آدرس سایت: www.heblexbardia.com    —-   www.alborzadhesive.ir

ایمیل: soshians77777@gmail.com   —-    soshians77777@yahoo.com

اینستاگرام:   heblexbardia@

واتسآپ تجاری:   ۰۹۱۲۷۶۷۸۶۰۹