مسئول فروش شهرستان

افشار ۰۹۳۷۷۷۴۴۲۶۷

مسئول فروش کرج

آرمان ۰۱۰۰۷۱۶۰۵۹

مسئول فروش تهران

صالحی ۰۹۳۸۸۶۶۷۰۴۴