قیمت بلوک های هبلکس بصورت مترمکعب می باشد.

هر یک مترمکعب بلوک هبلکس با ضخامت ۸ طول ۶۰ و ارتفاع ۲۵، تعداد ۸۳٫۳ عدد بلوک می شود. با توجه به قیمت یک مترمکعب بلوک ۶۴۰ هزار تومان، تقسیم بر ۸۳٫۳، هر عدد بلوک هبلکس ضخامت ۸ با ارتفاع ۲۵ می شود ۷۶۸۰ تومان

هر یک مترمکعب بلوک هبلکس با ضخامت ۱۰ طول ۶۰ و ارتفاع ۲۵، تعداد۶۶٫۷ عدد بلوک می شود. با توجه به قیمت یک مترمکعب بلوک ۶۴۰ هزار تومان، تقسیم بر ۶۶٫۷، هر عدد بلوک هبلکس ضخامت ۱۰ با ارتفاع ۲۵ می شود ۹۶۰۰ تومان

هر یک مترمکعب بلوک هبلکس با ضخامت ۱۲ طول ۶۰ و ارتفاع ۲۵، تعداد ۵۵٫۵ عدد بلوک می شود. با توجه به قیمت یک مترمکعب بلوک ۶۴۰ هزار تومان، تقسیم بر ۵۵٫۵، هر عدد بلوک هبلکس ضخامت ۱۲ با ارتفاع ۲۵ می شود ۱۱۵۲۰ تومان

هر یک مترمکعب بلوک هبلکس با ضخامت ۱۵ طول ۶۰ و ارتفاع ۲۵، تعداد ۴۴٫۴ عدد بلوک می شود. با توجه به قیمت یک مترمکعب بلوک ۶۴۰ هزار تومان، تقسیم بر ۴۴٫۴، هر عدد بلوک هبلکس ضخامت ۱۵ با ارتفاع ۲۵ می شود ۱۴۴۰۰ تومان

هر یک مترمکعب بلوک هبلکس با ضخامت ۲۰ طول ۶۰ و ارتفاع ۲۵، تعداد ۳۳٫۳ عدد بلوک می شود. با توجه به قیمت یک مترمکعب بلوک ۶۴۰ هزار تومان، تقسیم بر ۳۳٫۳، هر عدد بلوک هبلکس ضخامت ۲۰ با ارتفاع ۲۵ می شود ۱۹۲۰۰ تومان

هر یک مترمکعب بلوک هبلکس با ضخامت ۲۵ طول ۶۰ و ارتفاع ۲۵، تعداد ۲۲٫۲ عدد بلوک می شود. با توجه به قیمت یک مترمکعب بلوک ۶۴۰ هزار تومان، تقسیم بر ۲۲٫۲، هر عدد بلوک هبلکس ضخامت ۲۵ با ارتفاع ۲۵ می شود ۲۸۸۰۰ تومان

Leave A Comment